Od września 2019r. uczniowie z grup p. Izabeli Głowińskiej i p. Anny Kaczmarskiej korzystają z platformy edukacyjnej INSTALING w ramach zajęć edukacyjnych z języka angielskiego. Udział w tym programie ma na celu poprawić poziom przyswojenia słówek przez uczniów, wspomóc ich rozwój, zwiększyć motywację do nauki, poszerzyć słownictwo oraz zwiększyć ich pewności siebie w posługiwaniu się obcym językiem. Do Naszych “Instalingowców” dołączają kolejne osoby, cieszymy się również z zaangażowania rodziców we wsparcie swoich dzieci przy korzystaniu z platformy.


 

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

Regulamin

 


 

 

ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB NA TERENIE SZKOŁY

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że od dnia 16 września 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Końskich obowiązuje procedura przebywania Rodziców/ Prawnych opiekunów/ członków rodziny ucznia oraz osób obcych na terenie placówki.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów powierzonych opiece Szkoły, Rada Pedagogiczna w porozumieniu z przedstawicielami Rady Rodziców zatwierdziła zasady przebywania Rodziców/Prawnych Opiekunów/Członków rodziny ucznia oraz osób obcych na terenie naszej placówki.

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem, nauczycielem, pracownikiem szkoły lub rodzicem, prawnym opiekunem, członkiem rodziny ucznia, a wchodzi na jej teren, jest osobą obcą ( gościem).

2. Osoba obca - gość może wejść na teren szkoły jedynie po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi obsługi przebywającemu na portierni chęci wejścia i wpisaniu do księgi wejść/wyjść swojego imienia i nazwiska oraz wskazaniu pracownikowi szkoły celu swojej wizyty.

3. Gość zobowiązany jest pobrać identyfikator i nosić go w widocznym miejscu podczas swojego pobytu w placówce.

4. Osoby obce - goście nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego ważnego powodu.

5. Rodzice/Prawni Opiekunowie/Członkowie rodziny ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Końskich oczekujący na dziecko wychodzące ze szkoły mogą przebywać na terenie placówki tylko w wyznaczonej do tego celu Strefie Rodzica, która znajduje się w przedsionku wejścia głównego placówki.

Na teren placówki mogą wchodzić osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy (wyłącznie w tym celu) po zgłoszeniu tego pracownikowi szkoły przebywającemu na portierni.

6. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

7. W okresie do 15 września każdego roku ustala się tzw. „okres adaptacyjny”, w trakcie którego Rodzice /Prawni Opiekunowie uczniów klas pierwszych mogą przebywać w budynku szkolnym w celu doprowadzenia dziecka do szatni, sali lekcyjnej lub świetlicy. Po tym okresie obowiązuje punkt 4.

8. Osoba wchodząca do budynku może zostać poproszona przez nauczyciela/pracownika szkoły o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

9. Osoby nieupoważnione (np. Rodzice/ Prawni Opiekunowie uczniów) nie mogą zakłócać toku lekcji zaglądając lub wchodząc do sal lekcyjnych podczas trwania zajęć. Nauczyciele nie przeprowadzają rozmów indywidualnych z Rodzicem/ Prawnym Opiekunem w trakcie lekcji (innych zajęć dodatkowych) oraz w czasie tych przerw, podczas których nauczyciel pełni dyżur na korytarzu.

10. Rodzice/ Prawni Opiekunowie/ Członkowie rodziny oraz osoby obce mają zakaz wchodzenia na teren Stołówki Szkolnej (wyjątkiem są osoby odbierające obiad w przypadku nieobecności ucznia korzystającego z obiadów w szkole) oraz toalet dziecięcych.

11. Rodzic/ Opiekun Prawny nie może samodzielnie rozwiązywać konfliktów pomiędzy swoim dzieckiem a innym uczniem/uczniami. W celu zgłoszenia wystąpienia sytuacji konfliktowych należy skontaktować się z nauczycielem, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem szkoły.

12. Uczniowie przebywają na terenie szkoły tylko podczas zorganizowanych dla nich zajęć. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych na terenie szkoły przez podmioty zewnętrzne odpowiadają organizatorzy tych zajęć.

13. Rozmowy Rodziców/Prawnych Opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem lub wychowawcą oraz w Dni Otwarte i podczas zebrań z rodzicami.

14. W przypadkach uzasadnionych Rodzice/Prawni Opiekunowie mający potrzebę pilnego i nieumówionego wcześniej kontaktu z nauczycielem/ wychowawcą zgłaszają się do sekretariatu szkoły.

15. Nauczyciel/wychowawca lub inny pracownik szkoły powiadamia pracownika obsługi odpowiedzialnego za monitorowanie wejść i wyjść o umówionym terminie wizyty Rodzica/Prawnego Opiekuna ucznia.

16. Podczas sytuacji wyjątkowych (np. przedstawienie dla rodziców, lekcja pokazowa) zasady wejścia na teren szkoły ustalane są odrębnie dla danej sytuacji.

17. Prawo wejścia na teren szkoły mają rodzice/opiekunowie uczniów, którzy wymagają wsparcia ze względów zdrowotnych (np. niepełnosprawność, urazy).


 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 


 

Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

w dniu 2 września 2019 r.

Godzina 8.00 uczniowie klas IV – VIII spotykają się z wychowawcami w salach (wg przydziału) i przechodzą do auli pod opieką wychowawcy

Godzina 10.00 - uczniowie klas II i III spotykają się z wychowawcami w salach (wg przydziału) i przechodzą do auli pod opieką wychowawcy/opiekuna

- uczniowie klas I spotykają się w auli

 


 

 

DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOŃSKICH

W DNIU 2 WRZEŚNIA

DOWOZY NA UROCZYSTOŚĆ KL. IV - VIII

Barycz – Kornica - wyjazd z Baryczy ok. godz. 7.00 (wsiadają uczniowie SP1 oraz dzieci z przedszkola nr 5)

Jeżów – Gracuch – Dyszów - wyjazd z Jeżowa ok. godz. 7.25 (wsiadają uczniowie SP1 oraz dzieci z przedszkola nr 5)

Nałęczów – Proćwin – wyjazd z Nałęczowa ok. godz. 7.35 (wsiadają uczniowie SP1 oraz dzieci z przedszkola nr 5)

NA UROCZYSTOŚĆ KL. I - III (PO ZAKOŃCZENIU UROCZYSTOŚCI KL IV – VIII)

Barycz – Kornica – wyjazd z Baryczy ok. godz. 9.10 (wsiadają uczniowie SP1 oraz dzieci z przedszkola nr 5)

Jeżów – Gracuch – Dyszów – wyjazd z Jeżowa ok. godz.9.10 (wsiadają uczniowie SP1 oraz dzieci z przedszkola nr 5)

Nałęczów – Proćwin – wyjazd z Nałęczowa ok. godz. 9.10 (wsiadają uczniowie SP1 oraz dzieci z przedszkola nr 5)

ODWÓZ NA TRASACH

1. UCZNIÓW KLAS IV - VIII

Barycz – Kornica – wyjazd spod SP1 ok. godz. 9.00

Jeżów – Gracuch – Dyszów – wyjazd ok. godz.9.00

Nałęczów – Proćwin – wyjazd ok. godz. 9.00

2. UCZNIÓW KLAS I - III

Barycz – Kornica – Dyszów – Jeżów – Gracuch – Nałęczów - Proćwin – odwóz uczniów klas I - III o godzinie 12.30

 


 

DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOŃSKICH

od dnia 3 września 2019 r.

DOWÓZ NA TRASACH

Barycz – Kornica – Dyszów (klasy młodsze) wyjazd z Baryczy ok. godz. 7.00 (wsiadają uczniowie SP1 oraz dzieci z przedszkola nr 5)

Jeżów – Gracuch – Dyszów (klasy starsze)– wyjazd z Jeżowa ok. godz. 7.25 (wsiadają uczniowie SP1 oraz dzieci z przedszkola nr 5)

Nałęczów – Proćwin – wyjazd z Nałęczowa ok. godz. 7.35 (wsiadają uczniowie SP1 oraz dzieci z przedszkola nr 5)

ODWÓZ NA TRASACH

Kornica – Barycz – Dyszów – odwóz uczniów klas I – III o godzinie 12.50 (GIMBUS)

Jeżów – Gracuch – Proćwin – Nałęczów – odwóz uczniów klas I – III o godzinie 13.10 (GIMBUS)

Barycz – Kornica – Dyszów – Jeżów – Gracuch – Nałęczów - Proćwin – odwóz uczniów klas IV - VI o godzinie 12.40

Barycz – Kornica – Dyszów – Jeżów – Gracuch – Nałęczów - Proćwin – odwóz uczniów klas IV - VIII o godzinie 13.45

Barycz – Kornica – Dyszów – Jeżów – Gracuch – Nałęczów - Proćwin – odwóz uczniów klas IV - VIII o godzinie 14.40